• Regulamin

Definicje:

Sprzedawca - SO Sebastian Opszalski prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8992707705, REGON 360460731;

Sklep Childworld – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.childworld.pl przez Sprzedawcę

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Klient oraz Kupujący– rozumiany jako Konsument

Konto - uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu Childword (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

 

Przedsiębiorca, kontak

 

 • Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem childworld.pl jest SO Sebastian Opszalski, ul. Jagodowa 60, 50-558 Smolec. Działalność gospodarcza jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8992707705, REGON 360460731.
 • Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@childworld.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48660210880. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9.00-18.00 oraz pod adresem kontakt@childworld.pl. Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący.

 

Zamawianie towarów

 

 • Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową childworld.pl
 • Towary oferowane przez Sklep Childworld są szczegółowo opisane na stronie internetowej. Na stronie znajdują się informacje o cenie, właściwościach produktu.
 • Po wybraniu produktu należy kliknąć „Do koszyka”, produkt zostanie przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawnym górnym rogu.
 • Po przejściu do Koszyka, Klient dokonuje płatności za wybrane produkty.
 • Klient ma możliwość dokonania zamówienia logując się na swoje konto na stronie childworld.pl lub bez logowania.
 • Po wybraniu sposobu dostawy, wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych do realizacji zamówienia należy wybrać sposób płatności.
 • Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie”.
 • W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez Sklep Childworld , zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.
 • Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.
 • Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany przy złożeniu zamówienia, przesłany zostanie e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. W przesłanej wiadomości e-mail Klient zostanie powiadomiony o numerze złożonego zamówienia.

 Ceny

 • Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 • Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 • Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną.
 • Sklep Childworld zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.  

Dostępność zamówionych towarów, niemożność zrealizowania zamówienia

 • Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi (o ile nie pojawi się informacja „produkt niedostępny), jednakże w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia lub niezwłocznie otrzyma zwrot środków za złożone zamówienie.

Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

 • Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski. 
 • Po dokonaniu zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.
 • Jeżeli wybrany towar jest dostępny to czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.
 • Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

 Umowa sprzedaży

 • Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu Childworld nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Sklep Childworld może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.
 • Umowa jest zawierana w języku polskim.

Koszt dostawy

 • Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.
 • Koszt dostawy może różnić się w zależności od rozmiaru i wagi przesyłki.
 • Dla przesyłek o wadze do 14 kg cena wynosi
 • Dla przesyłek o wadze od 14 kg do 31,5 kg cena wynosi 38 zł
 • Dla przesyłek o wadze powyżej 31,5 kg cena wynosi 100 zł
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość naliczenia podwójnej opłaty za wysyłkę
Odstąpienie od umowy

 • Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).
 • Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@childworld.pl lub pocztą na adres SO Sebastian Opszalski, ul. Jagodowa 60, 50-558 Smolec.
 • Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 10.2. powyżej.
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sklep Chilworld zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Childworld), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Childworld została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 10.6.
 • Sklep Childworld może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.
 • Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 • Zwracane produkty należy odesłać na adres: SO Sebastian Opszalski, ul. Jagodowa 60, 50-558 Smolec. Produkty należy odesłać niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep Childworld o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • Zwrot produktów następuje na koszt Klienta.
 • Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 Reklamacje

 • Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Childworld może być reklamowana, zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.
 • Reklamację można złożyć drogą pocztową pod adresem: SO Sebastian Opszalski, ul. Jagodowa 60, 50-558 Smolec. W przypadku reklamacji, należy wskazać przyczyny.
 • Sklep Childworld rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź sms.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot należności za towar.
 • W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

Wystawienie faktury

 • W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.  
 • Sklep Chilworld nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

Formy płatności

 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • Dostępne są formy płatności takie jak Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro).
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


Przetwarzanie danych osobowych

 • W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Sklep Childworld przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

 

 

Załącznik nr 1 – wzór Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 Adresat (sprzedawca):

…………… …………… ……………

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: .................................

Numer zamówienia: ...................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ...............................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta: .....................................................................................................

Adres konsumenta: ....................................................................................................................

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr .........................................................

 

Data ...................                                                                                          Podpis…………………..

 • Sklep zamknięty

Trwają pracę modernizacyjne